Groenbuffer in de Gentse Kanaalzone
© Vlaamse Landmaatschappij

Houtkanten geven onze streken niet alleen hun typisch karakter, maar ze zijn ook belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Ze helpen verdroging tegen te gaan en leggen koolstof vast in de bodem. Ook allerlei dieren schuilen, maken nesten en zoeken naar voedsel in houtkanten.

Eind 2022 lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) daarom een projectoproep houtkanten. Die oproep kadert binnen het Vlaams houtkantenplan: een actieplan voor een sterker en uitgebreider houtkantennetwerk tegen 2030.

In totaal werden 22 projecten goedgekeurd, goed voor 34,5 km houtkanten en 2 380 ton koolstofopslag. 2 van die projecten zullen worden uitgevoerd in Arendonk.

Watering

Op het grondgebied van de gemeente is waardevolle natuur gelegen met onder andere het habitatrichtlijngebied 'vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en vogelrichtlijngebied 'De Ronde Put'. De landbouwgronden tussen die (deel)gebieden kunnen een belangrijke verbinding vormen voor de aanwezige fauna. Om die gebieden verder te ontwikkelen, worden er extra bomenrijen geplant op de bermen langs de landbouwgronden en zo veel mogelijk bestaande bomenrijen worden aangevuld. In dit project zullen in totaal 115 bomen aangeplant worden.

Aanplantingen Houtkantenplan Watering V2

Meulegoor

In het landbouwgebied 'Meulegoor' wordt een oost-westverbinding met een structuur van kleine landschapselementen ontwikkeld. Er worden 2 bomenrijen aangeplant langs de Meuledijkstraat. De verbinding loopt verder naar het oosten, waar een nieuwe bomenrij van 13 bomen komt over een lengte van 103 m. Aansluitend op de bomenrij wordt een heg aangeplant over een lengte van ongeveer 435 m, waarin 21 bomen aangeplant zullen worden. Een houtkant met een breedte van 8 m over een lengte van 63 m vervolledigt de verbinding.

Detail aanplantingen Houtkantenplan Meulegoor Arendonk

Dit najaar zal een eerste deel van de bomen aangeplant worden in Watering, een tweede deel volgt in het najaar van 2024. De aanplantingen in Meulegoor starten later, naar verwachting in 2025.