Lokaal bestuur Arendonk vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar inwoners. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jou verstrekte informatie.

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe het lokaal bestuur Arendonk omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het lokaal bestuur de geldende privacywetgeving respecteren: de Belgische privacywet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese privacywet, ook GDPR of AVG genoemd.

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, rijksregisternummer … De persoon wordt hiermee identificeerbaar.

Het lokaal bestuur verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens.

Wanneer er geen wettelijke bepaling bestaat, vragen we jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. We gebruiken je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals bijvoorbeeld het sturen van nieuwsbrieven.

Het lokaal bestuur verwerkt persoonsgegevens om de burgers een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hen in contact te kunnen treden. Je mag verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Het lokaal bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

Het lokaal bestuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard als ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het lokaal bestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.

Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het lokaal bestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 en de Privacywet van 8 december 1992, herzien door de wet van 11 december 1998, verlenen je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door het lokaal bestuur verwerkt worden.

Je hebt het recht het lokaal bestuur van Arendonk te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met 2 maanden verlengd worden. Het lokaal bestuur stelt je binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Als verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het lokaal bestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Vervolgens kan je het lokaal bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. In je verzoek moet je aangeven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het lokaal bestuur in ieder geval binnen 4 weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.

Voor de uitoefening van al deze rechten kan je contact opnemen met privacy@arendonk.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat het lokaal bestuur van Arendonk de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. Meer info daarover vind je op de website van de Vlaamse Toezichtscommissie.

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren als je vragen hebt rond dit privacybeleid.

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra je op de link klikt, verlaat je onze website en kunnen wij niet meer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

Cookies

Het lokaal bestuur gebruikt cookies op deze website om de gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Je kan die cookies weigeren. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Raadpleeg 'Cookies' voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.