Een gevarieerd aanbod aan winkels, horeca en diensten en een aantrekkelijke handelskern zijn aspecten die van Arendonk een nog mooiere gemeente kunnen maken. Het gemeentebestuur maakt daarom werk van een lokaal detailhandelsbeleid.

Voor de uitbouw van het detailhandelsbeleid deed het gemeentebestuur beroep op ondersteuning van een detailhandelscoach van de provincie. Die begeleidde het gemeentebestuur om op basis van een grondige analyse een weldoordachte afbakening van het kernwinkelgebied te maken, mee vorm te geven aan een duidelijke visie rond detailhandel en ook de aanzet te geven voor mogelijke maatregelen en acties.

Het traject liep in overleg met bestuurders, administratie en handelaars.

Toekomstvisie voor detailhandel in de gemeente

Het gemeentebestuur van Arendonk wil een goed basisaanbod detailhandel behouden op maat van de inwoners en de omgeving, nu en in de toekomst. Het gemeentebestuur wil een detailhandelsbeleid voor een langetermijntraject uittekenen, steunend op onderstaande principes:

  • De gemeente streeft naar het behoud van een bereikbaar basisaanbod voor de inwoners.
  • De gemeente voert een ruimtelijk beleid dat de detailhandel in de winkelkern ondersteunt en versterkt.
  • Het locatiebeleid voor detailhandelsvestigingen is gericht op het tegengaan van verdere versnippering van het detailhandelsaanbod en het vermijden van winkellinten langs de invalswegen.
  • De gemeente werkt aan een aantrekkelijk winkelgebied door aandacht te besteden aan de beeld- en verblijfskwaliteit van de omgeving.
  • Er wordt gezocht naar optimale voorwaarden om in de winkelkern de bereikbaarheid en veiligheid van voetgangers, fietsers en autogebruikers te garanderen.

Het gemeentebestuur zal een detailhandelsbeleid uitwerken en stapsgewijs implementeren. Verschillende maatregelen en acties zullen ondernomen worden, telkens met bovenstaande visie als leidraad.

Vrijheid als kernwinkelgebied

Het detailhandelsbeleid van de gemeente zal een omvattend beleid inhouden, voor het gehele grondgebied en vanuit verschillende aspecten (ruimtelijke ordening, mobiliteit, leegstand, commerciële acties …). Om meer focus te geven, zullen een aantal maatregelen specifiek van toepassing zijn op het kernwinkelgebied.

Op basis van een grondige analyse en advies van de detailhandelscoach werd Vrijheid (alle nummers en ook hoekperceel Koeistraat 1 en hoekperceel Wezenstraat-Vrijheid) door het gemeentebestuur afgebakend als kernwinkelgebied.

De aanduiding van een gebied heeft als nadelig effect dat er steeds een aantal winkels buiten vallen. De afbakening betekent zeker niet de uitsluiting van alle handelaars in de gemeente die buiten dit kernwinkelgebied vallen. Het gemeentelijk detailhandelsbeleid zal alle bestaande handelszaken blijven steunen. Nieuwe initiatieven zullen echter aangemoedigd worden om zich in het kernwinkelgebied te vestigen. Bepaalde maatregelen zullen specifiek gericht zijn op of beperkt blijven tot het kernwinkelgebied.

Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid

Starters en verhuizers die een leegstaand pand in het kernwinkelgebied willen invullen, kunnen beroep doen op een subsidie.

Uitgebreide informatie daarover vind je bij: Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid.

Handelshuur korte duur Vrijheid 62

De gemeente stelt het pand op Vrijheid 62 ter beschikking voor starters, verhuizers of andere tijdelijke invullingen via handelshuur van korte duur. Bedoeling is om nieuwe projecten groeikansen te geven, zodat zij hun concept kunnen proberen en dat nadien op een andere plaats kunnen verderzetten. Kandidaten kunnen Vrijheid 62 huren voor maximum 1 jaar. De huurprijs bedraagt 400 euro per maand.

Uitgebreide informatie daarover vind je bij: Handelshuur korte duur Vrijheid 62.

Ruimtelijke planning

Eén van de instrumenten om de toekomstvisie rond detailhandel vorm te geven, is het beleid rond ruimtelijke ordening. We verwijzen hierbij in het bijzonder naar de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake afbakening en kernwinkelgebied en detailhandel en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen en andere functies.

Uitgebreide informatie daarover vind je bij: Stedenbouwkundige verordeningen.