Starters en verhuizers die een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied van Arendonk willen invullen, kunnen beroep doen op 3 soorten subsidies: renovatiepremie, starterspremie en verhuispremie.

Eén van de doelstellingen binnen het detailhandelsbeleid van de gemeente is om de leegstaande handelspanden in het centrum terug ingevuld te krijgen. De gemeenteraad keurde daarom op 18 december 2017 het subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid goed.

Op 12 oktober 2020 besliste de gemeenteraad dit project met een jaar te verlengen, tot eind 2021.

Op 8 november 2021 besliste de gemeenteraad om dit project ook de volgende jaren, vanaf 2022, te blijven verderzetten, maar dan zonder Vlaamse cofinanciering. De subsidiebedragen worden vanaf 2022 gehalveerd, maar verder blijft de inhoud van het subsidiereglement behouden.

Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, stimuleren we om te kiezen voor een leegstaand pand op Vrijheid. Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar Vrijheid, geven we een extra duwtje in de rug om die stap te zetten.

Het reglement voorziet 3 soorten subsidies: renovatiepremie, starterspremie en verhuispremie. Het volledige reglement vind je onderaan op deze pagina.

Doelgroep

Starters en verhuizers die een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied van Arendonk willen invullen, kunnen beroep doen op deze subsidie.

  • Starter: de natuurlijke of rechtspersoon die op het ogenblik van de subsidieaanvraag nog geen ondernemer is en wil starten als ondernemer om een handelszaak uit te baten in een leegstaand handelspand gelegen binnen het kernwinkelgebied van de gemeente Arendonk. Wie in het verleden actief is geweest als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep en die op het ogenblik van de subsidieaanvraag na een onderbreking van minstens 5 jaar opnieuw wil starten, komt ook in aanmerking.
  • Verhuizer: een handelaar die bij de lancering van dit subsidiereglement (december 2017) een bestaande handelszaak uitbaat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Arendonk en niet gelegen in het kernwinkelgebied van de gemeente Arendonk én die handelszaak verplaatst naar een leegstaand handelspand gelegen binnen het kernwinkelgebied van de gemeente Arendonk. Bestaande handelszaken van buiten de gemeente, komen niet in aanmerking.
  • Enkel panden in het kernwinkelgebied komen in aanmerking: Vrijheid (alle nummers), hoekperceel Koeistraat 1 en hoekperceel Wezenstraat-Vrijheid. Het moet gaan om een pand waarvan de commerciële ruimte op het moment van de subsidieaanvraag niet actief in gebruik is voor de uitbating van een handelszaak.
  • Niet alleen winkels, maar ook horeca, bepaalde diensten, cultuur en ontspanning komen in aanmerking voor deze subsidie. Het moet in elk geval gaan om een publiekstrekkende functie. Dat wil zeggen dat het handelspand toegankelijk moet zijn tijdens de openingsuren én bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied. Een meer gedetailleerde lijst van welke functies wel of niet voor subsidie in aanmerking komen, is opgenomen in artikel 4 van het subsidiereglement en de bijhorende bijlage.

Subsidie

De renovatiepremie komt tegemoet in de kosten voor aanpassingswerken om van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied een beter geschikt handelspand te maken. Ook het samenvoegen van een leegstaand handelspand met één of meerdere andere panden om een grotere commerciële ruimte te realiseren, komt in aanmerking. De renovatiepremie kan niet aangevraagd worden bij nieuwbouwprojecten.

De verhuispremie is er voor specifieke kosten met betrekking tot de verhuis, zoals huur van een bestelwagen, adreswijziging, promotiekosten om de verhuis kenbaar te maken, een nieuw uithangbord …

Om nieuwe ondernemers ook inhoudelijk te ondersteunen, voorziet de starterspremie een tussenkomst voor de kosten voor vorming die ze volgen en advies dat ze inwinnen bij de opstart van hun zaak of in de loop van de eerste 3 jaar na de start. Ook voorbereidende kosten zoals marktonderzoek of begeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan komen in aanmerking.

De renovatie-, starters- en verhuispremie voorzien telkens een tussenkomst van 70% van de gemaakte kosten (35% vanaf 2022). De renovatiepremie bedraagt maximaal 10 000 euro per aanvraag (5 000 euro vanaf 2022), de verhuis- en starterspremie maximaal 5 000 euro (2 500 euro vanaf 2022). De combinatie van een renovatiepremie met een starters- of verhuispremie is toegestaan.

Welke projecten kunnen nog volgens het subsidiereglement van 2021 ingediend worden? Als de kosten waar subsidie voor gevraagd wordt effectief nog gerealiseerd kunnen worden vóór 31 december 2021. Voor meer info over de timing en de overgang van het huidige naar het nieuwe reglement, neem je best even contact op met stafmedewerker Kristine Nijs via 014 40 90 67 of kristine.nijs@arendonk.be.

Aanvraag

  • De aanvraag voor een renovatiepremie moet gebeuren vóór aanvang van de werken. Werken die begonnen zijn voor de principiële goedkeuring van de aanvraag komen niet in aanmerking voor de subsidie.
  • De aanvraag voor een verhuispremie moet gebeuren vóór de verhuis. Kosten die gemaakt zijn voor de principiële goedkeuring van de aanvraag komen niet in aanmerking voor de subsidie.
  • De aanvraag voor een starterspremie kan voor de start of gedurende de eerste 3 jaar na de start. Kosten die gemaakt zijn voor de principiële goedkeuring van de aanvraag komen enkel in aanmerking voor de subsidie als ze effectief van voorbereidende aard waren in functie van de start (bv. marktonderzoek, opmaak ondernemingsplan …).

De handelaar (starter of verhuizer) die de subsidie aanvraagt, moet eigenaar zijn van het pand of huurder van de commerciële ruimte via een overeenkomst die meer dan 3 jaar loopt. Als een handelaar-huurder een renovatiepremie aanvraagt, moet er een akkoord voorgelegd worden dat de eigenaar akkoord gaat met de uit te voeren werken.

Van de handelaars die beroep doen op deze subsidie, vraagt de gemeente het engagement om minstens 3 jaar de handelszaak effectief te blijven uitbaten.

De gemeente doet dit niet alleen

De gemeente voorziet een aanzienlijk budget voor deze subsidie, maar kan daarbij ook rekenen op cofinanciering van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. De handelaars die beroep doen op deze extra financiële stimulans, investeren zelf uiteraard ook mee in hun eigen project en dus in het kernwinkelgebied.