Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de naam 'bedrijfsterrein Moerenstraat' kreeg.

Het plangebied omvat het huidige bedrijfsterrein van nv Mols en is gelegen tussen het kanaal (west), Moerenstraat (noord) en de grens met Mol (oost). Het plangebied is deels gelegen in een zone met een bestemming bedrijvigheid, maar ook deels in natuurgebied (volgens het gewestplan).

Het doel van dit RUP is om binnen het plangebied het gewestplan aan te passen aan het verleende planologisch attest van het bedrijf Mols nv, in toepassing van art. 4.4.26 VCRO.

Op 17 augustus 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de procesnota en de startnota van dit RUP goed. Beide rapporten worden nu bekendgemaakt. Het college organiseert van maandag 4 september tot en met donderdag 2 november 2023 een publieke raadpleging en adviesronde over het RUP. In die periode kan je de start- en procesnota raadplegen onderaan deze pagina of in het gemeentehuis.

Op de documenten kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 2 november 2023 (laatste dag publieke raadpleging). Dat kan aangetekend per post (gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk), via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst grondgebiedszaken of per mail naar info@arendonk.be.

Op donderdag 7 september 2023 om 19.00 uur wordt een publiek participatiemoment georganiseerd in de refter van de nieuwe basisschool de Stip (Kerkstraat 11). Tijdens de infosessie worden de proces- en startnota toegelicht en kunnen de aanwezigen stellen aan de opstellers van het plan. Vooraf inschrijven is niet nodig.

We willen alle betrokkenen er graag informatief op wijzen dat deze publieke raadpleging een eerste stap is in een uitgebreide procedure. De uitkomst en het definitieve resultaat zullen pas op het einde gekend zijn.