Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de naam 'bedrijfsterrein Moerenstraat' kreeg.

Het plangebied omvat het huidige bedrijfsterrein van nv Mols en is gelegen tussen het kanaal (west), Moerenstraat (noord) en de grens met Mol (oost). Het plangebied is deels gelegen in een zone met een bestemming bedrijvigheid, maar ook deels in natuurgebied (volgens het gewestplan).

Het doel van dit RUP is om binnen het plangebied het gewestplan aan te passen aan het verleende planologisch attest van het bedrijf Mols nv, in toepassing van art. 4.4.26 VCRO.

Op 17 augustus 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de procesnota en de startnota van dit RUP goed. Beide rapporten werden bekendgemaakt tijdens een publieke raadpleging en adviesronde over het RUP, die liep van 4 september tot en met 2 november 2023.

Na de publieke raadpleging en adviesronde worden de resultaten ervan verwerkt in een scopingnota. Zodra deze scopingnota klaar is, wordt ze gepubliceerd op de website.

We willen alle betrokkenen er graag informatief op wijzen dat deze publieke raadpleging een eerste stap is in een uitgebreide procedure. De uitkomst en het definitieve resultaat zullen pas op het einde gekend zijn.