Het kappen van bomen kan verboden of vergunningsplichtig zijn.

Kappen in een bos

In de meeste gevallen heb je een vergunning nodig voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos).

Voor kappingen zonder de intentie om te ontbossen, moet je vóór de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), behalve als het gaat om kappingen opgenomen in een goedgekeurd beheerplan. Meer informatie over het uitvoeren van werken in bossen en de aanvraagformulieren vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bij een ontbossing worden bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond ...). Ontbossing is in principe verboden in Vlaanderen, maar er zijn een aantal uitzonderingen op dit verbod. Daarvoor heb je een omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossing heb je ook een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

De regels voor het kappen van bomen in een bos staan in het Bosdecreet.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning verplicht.
Opgelet! De definitie van het begrip ‘bos’ is ruim opgevat waardoor ook het groepje bomen in jouw tuin in bepaalde gevallen als bos zal aanzien worden.

Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom niet tot een bos behoort én in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én op maximaal 15 meter van de woning staat.

Opgelet! Deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen. Vraag hierover dus altijd informatie bij de gemeente.

De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos staan in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied

Bomen zijn kleine landschapselementen en het wijzigen van deze elementen kan verboden zijn, tenzij je een natuurvergunning hebt.

In het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het wijzigen van kleine landschapselementen zoals bomen en bomenrijen, hagen en heggen verboden tenzij er een ontheffing op dit verbod wordt bekomen (via het Agentschap voor Natuur en Bos).

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van kleine landschapselementen (zoals bomen en bomenrijen) en vegetaties in groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden, agrarische gebieden, natuurontwikkelingsgebieden beschermde duingebieden en vogel- en habitatrichtlijngebieden.

De regels rond de natuurvergunning staan in het Natuurdecreet.

Beslissingsdiagram

Kijk in het beslissingsdiagram op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos om na te gaan of je bomen mag kapen en welke vergunningen je daar eventueel voor nodig hebt.