Voor het kappen van bomen in een bos heb je een kapmachtiging nodig.

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je in de meeste gevallen een kapmachtiging nodig.

Voorwaarden

Je hebt een kapmachtiging nodig als:

  • je wil kappen in een bos;
  • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels);
  • én de kap staat niet in een goedgekeurd beheerplan (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig).

Opgelet! Er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen). Meer informatie hierover vind je bij de uitzonderingen onderaan deze pagina.

Procedure

Je vraagt de kapmachtiging aan via het e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een kort instructiefilmpje kan je daarbij helpen.

ANB beslist op basis van een aantal inhoudelijke criteria binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen vereist.

ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging.

Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB zal deze ontheffing in 1 besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.

Na ontvangst van de kapmachtiging heb je 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren.

Uitzonderingen

Kappingen vanwege veiligheidsredenen

  • Een kap is nodig als er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bijvoorbeeld een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
  • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
  • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen vanwege sanitaire redenen

  • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn of om ziekten te voorkomen (bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot ...).
  • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap worden meegedeeld aan ANB.
  • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.