De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de kleinhandelsvergunning, de natuurvergunning en de milieuvergunning.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij 1 loket, het Omgevingsloket, waarna 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde worden georganiseerd.

Wat is er veranderd?

De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst grondgebiedszaken.

In het Vlaams Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor:

 • de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2);
 • het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond);
 • het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Medewerking van een architect?

Als een melding over vergunning nodig is, dan is de medewerking ven een architect meestal ook noodzakelijk. Er zijn enkele ingrepen die vrijgesteld zijn van medewerking van een architect. De volledige lijst staat in het besluit van de Vlaamse Regering dat ingrepen vrijstelt van de medewerking van een architect.

Het kiezen van de juiste architect is geen evidentie. Er moet een klik zijn, de architect is naast de ontwerper, ook jouw persoonlijke adviseur die je doorheen het gehele bouwproces leidt. Wederzijds vertrouwen en respect vormen hierbij de basis.

De orde van Architecten bracht daarover een informatiebrochure uit die je stapsgewijs uitlegt hoe je best je architect kiest en wat je mag verwachten gedurende het proces. Je kan de brochure hieronder downloaden.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).

Afhankelijk van de aanvraag wordt er een vereenvoudigde (zonder openbaar onderzoek) of een gewone procedure (met openbaar onderzoek) gevolgd.

Tijdens de procedure worden indien nodig ook adviezen opgevraagd.

Verloop doorsnee omgevingsvergunning

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten:

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies,
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten,
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1,
 • meldingen, bijstellingen … die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Deze soorten lokale dossiers:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect,
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2,
 • verkavelingen,
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend.

Opgelet! Kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het Omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
 • Het betrokken publiek en de adviesinstanties dienen geen gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online Omgevingsloket.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • bijzondere plannen van aanleg;
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen;
 • regelgeving over monumenten en landschappen;
 • ...

Bij twijfel vraag je best advies aan de dienst grondgebiedszaken.