Wie zetelt in de raad van bestuur AGB? Wat zijn de bevoegdheden?

Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het AGB te verwezenlijken.

Een aantal bevoegdheden (bv. het vaststellen van de tarieven) zijn voorbehouden voor de raad van bestuur. Andere zaken kunnen door de raad van bestuur gedelegeerd worden aan het directiecomité.

De raad van bestuur vergadert minstens 2 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

De raad van bestuur bestaat uit 11 leden, samengesteld uit leden van de politieke fracties.

De raad van bestuur is evenredig samengesteld volgens de zetelverdeling van de gemeenteraad. An Hermans is de voorzitter van de raad van bestuur.

De algemeen directeur van gemeente en OCMW, Kris Wouters, is secretaris van de raad van bestuur.

Besluitenlijst

Sinds 1 januari 2020 zijn de besluitenlijsten van de raad van bestuur van AGB Arendonk terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk. Wie inzage wil in de notulen van de raad van bestuur kan dat schriftelijk vragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be. Gelieve zo precies mogelijk te omschrijven wat je wil inzien.