Hier vind je alle belastingen en retributies van gemeente Arendonk.

Belastingen

Naast de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, heft de gemeente Arendonk een aantal eigen gemeentebelastingen. Je vindt alle belastingreglementen onderaan deze pagina.

Tegen een gemeentebelasting kan bezwaar ingediend worden binnen 3 maanden vanaf de 3de kalenderdag na verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van contante inning. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk. Het moet ondertekend en gemotiveerd zijn. Alleen als er uitdrukkelijk naar gevraagd wordt in het bezwaar, vindt er een hoorzitting plaats. Binnen 15 kalenderdagen na de indiening van het bezwaar wordt een ontvangstmelding gestuurd.

Bij de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opdeciem op de verkeersbelasting worden alle voorwaarden van de hoofdbelasting overgenomen: het belastbaar voorwerp, de berekening, de aanwijzing van de belastingschuldige, de vrijstellingen en de verminderingen. De inning wordt uitgevoerd door de overheid die de hoofdbelasting vestigt. Ook de behandeling van de bezwaren gebeurt samen met de bezwaren over de hoofdbelasting. Je kan daarvoor terecht bij de overheidsdienst vermeld op het desbetreffende aangifteformulier of aanslagbiljet, niet bij de gemeente.

Retributies

Voor uiteenlopende zaken vordert de gemeente Arendonk retributies. Een retributie is een billijke vergoeding van de kostprijs voor een door de gemeente verrichte dienst aan een derde in zijn persoonlijk belang en op zijn vrijwillig verzoek.

Je vindt alle belasting- en retributiereglementen hieronder.

PDF Aanvullende belasting op de personenbelasting 79,1 KB PDF Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 71,2 KB PDF Gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten 179,2 KB PDF Gemeentebelasting op reclameborden 180,3 KB PDF Gemeentebelasting op bedrijven 476,4 KB PDF Gemeentelijke activeringsheffing 144,9 KB PDF Gemeentebelasting op niet bebouwde gronden in gebieden bestemd voor industrie 130,3 KB PDF Gemeentelijke leegstandsheffing 151,8 KB PDF Gemeentelijke heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen 153,0 KB PDF Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 92,2 KB PDF Gemeentebelasting op tweede verblijven 147,0 KB PDF Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij woningen en andere functies 169,8 KB PDF Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem 190,4 KB PDF Retributie op het inzamelen van afval en de verkoop van aanverwante producten 136,5 KB PDF Retributie op administratieve stukken en prestaties dienst burgerzaken 245,4 KB PDF Retributie op het opzoeken samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen en andere administratieve prestaties 136,0 KB PDF Retributie op de behandeling van een aanvraag via het Vastgoedinformatieplatform 75,2 KB PDF Retributie voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek 133,4 KB PDF Retributie op het aanplakken van affiches 86,9 KB PDF Retributie op het innemen van een standplaats op de kermissen op de openbare markt en op het openbaar domein 125,3 KB PDF Retributie op het gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten 136,5 KB PDF Retributie op het gebruik van de gemeentelijke kinderopvangdiensten 126,5 KB PDF Retributie op het gebruik van de gemeentelijke vakantiespeelpleinwerking 104,1 KB PDF Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek 86,4 KB PDF Retributiereglement gemeenschapscentrum 263,9 KB PDF Tariefreglement sportinfrastructuur 236,9 KB PDF Retributie op het ter beschikking stellen van fluohesjes 67,1 KB PDF Retributie op het verlenen van concessies en hernieuwingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 119,2 KB PDF Retributie op ontgravingen 86,6 KB PDF Retributie op het parkeren in een blauwe zone 149,3 KB PDF Retributie voor prestaties geleverd door de dienst dringende geneeskundige hulpverlening 204,3 KB PDF Retributie prestaties brandweer 270,4 KB PDF Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 126,6 KB PDF Gemeentelijke saneringsbijdrage vergoeding 127,0 KB