Het lokaal bestuur maakt, in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad over de toekomstvisie over de clusters van weekendverblijven in de gemeente, een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor cluster 1, gelegen in het gebied voor verblijfsrecreatie aan Rode Del.

Het doel van het RUP is om de zone aan Rode Del, die momenteel bestemd is als gebied voor verblijfsrecreatie, te herbestemmen naar gebied voor recreatief verblijven en kleinschalig wonen in het groen.

Het college van burgemeester en schepenen organiseerde in 2021 een publieke raadpleging over het RUP ‘Cluster Weekendverblijven C1'. De startnota van deze publieke raadpleging vind je onderaan deze pagina. Tijdens de periode van de publieke raadpleging werd een digitaal participatiemoment georganiseerd. Onderaan deze pagina kan je de opname van deze vergadering herbekijken en de presentatie en het verslag downloaden.

De reacties en adviezen die ontvangen werden tijdens de publieke raadpleging en adviesvraag werden verwerkt in de scopingnota. Dat is de tweede stap in de opmaak van het RUP na de startnota. Ook de scopingnota kan je onderaan deze pagina raadplegen.

Momenteel werkt het lokaal bestuur samen met het studiebureau aan de opmaak van het voorontwerp-RUP.

We willen alle betrokkenen er graag informatief op wijzen dat de opmaak van dit RUP onderworpen is aan een uitgebreide procedure. De uitkomst en het definitieve resultaat zullen pas op het einde gekend zijn.