De Bouwmeester Scan is een tool voor lokale besturen die werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.

De tool is ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester. Een team van experten analyseerde zelfstandig en op vraag van deelnemende steden en gemeenten hun ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, bracht die in kaart en reikte een toekomstbeeld aan met een waaier van zienswijzen, mogelijke projecten en ingrepen.

De gemeente Arendonk stelde zich hiervoor in 2018 kandidaat. Het eindrapport van de scan is beschikbaar op de website van Vlaams Bouwmeester.

De scan geeft een brede kijk op de gemeente in al haar facetten en mogelijkheden. Doel van de Bouwmeester Scan is om de gemeente bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. De gemeente zal de resultaten gebruiken als houvast en inspiratiebron voor het ruimtelijk beleid.

De Bouwmeester Scan heeft de bedoeling om een inspirerend werkstuk te zijn. Het is niet de bedoeling dat deze scan de plaats inneemt van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het is ook geen Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO). Zo heeft de gemeenteraad het ook verwoord in de gemeentelijke beleidsnota 2020-2024. Het lokaal bestuur ervaart te pas en te onpas dat door adviesverlenende instanties wordt verwezen naar deze Bouwmeester Scan. Op sommige momenten wordt zelfs de indruk gewekt dat deze Bouwmeester Scan meer waarde wordt toegekend dan waarvoor ze initieel is opgemaakt. In het eindrapport zijn zaken opgenomen die niet noodzakelijk het standpunt vertolken van de gemeentelijke beleidsmakers.

Het lokaal bestuur wil daarom:

  • de intentie van de Bouwmeester Scan benadrukken: het is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door een onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies aan het lokaal bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de gemeentelijke beleidsmakers.
  • het beleidsmatige statuut van de Bouwmeester Scan van Arendonk bekrachtigen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in het meerjarenplan 2020-2025: 'De Bouwmeesterscan geeft inspiratie voor het ruimtelijk beleid.'
  • dat de Bouwmeester Scan gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Het is géén beslist beleid: 'het is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.'