Dit plan vormt de komende jaren de leidraad om op lokaal vlak de klimaatdoelstellingen te behalen, een ambitie die we onderschreven met de Burgemeesterconvenant en Kempen 2030.

Het plan bevat acties van het lokaal bestuur aangevuld met ideeën van onze inwoners en adviesraden.

Doelstellingen

De visie van het plan is gebaseerd op volgende doelstellingen:

We willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten t.o.v. referentiejaar 2011
Dat wil zeggen dat er in 2030 in Arendonk nog maximum 33 430 ton CO2 uitgestoten wordt, tegenover ongeveer 55 717 ton in 2011.

De woningen van de huishoudens zijn de belangrijkste bron van uitstoot in onze gemeente. Het energieverbruik voor verwarming, sanitair, verlichting en apparaten is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de lokale uitstoot. De gebouwen van de tertiaire sector, zoals handelszaken en supermarkten, zorgen voor ongeveer een kwart van de lokale uitstoot. De uitstoot door mobiliteit is bijna even groot (iets minder dan een vijfde). Dit omvat de uitstoot van zowel het personenvervoer als het (zwaar) transport op lokale wegen en gewestwegen.

Bronnen van CO2-uitstoot in Arendonk in 2018:

Bronnen uitstoot

We maken de gemeente bestendiger tegen klimaatrisico’s
Hierbij integreren we klimaatadaptie (bv. bomen aanplanten, ontharden, ruimte maken voor water, ventileren, het beheersen van warmteopname en afschermen van klimaatrisico’s) in alle facetten van het lokaal beleid, zodat klimaatrisico’s zoals hittestress, droogte en wateroverlast kleiner worden.

We willen voor iedereen toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie garanderen

Thema's klimaatactieplan

Het klimaatactieplan is opgebouwd uit 8 verschillende thema’s, waarbij elk thema concrete doelstellingen en acties bevat. Elke actie leidt tot een besparing van CO2.

 1. Gemeentelijk patrimonium -40% tegen 2030, als opstap naar fossielvrij in 2050
  We optimaliseren de gemeentelijke schoolinfrastructuur (GBS Voorheide en GBS Sint-Jan) en realiseren een nieuwe sporthal (AGB). Voor de verlichting van het openbaar domein kiezen we voor LED …

 2. We richten het openbaar domein klimaatvriendelijk in
  We leggen kwaliteitsvol groen in het centrum en leggen bijkomende groenperken aan.

 3. Private ontwikkelingen klimaatvriendelijk sturen
  Kernversterking (opzetten van kwalitatieve verdichtingsprojecten in de kern met meerwaarde voor alle betrokkenen en verfraaiing van de dorpskernen). We sturen inwoners om hun domeinen meer te ontharden en te vergroenen ...

 4. Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren
  De bestaande bouwpremie wordt aangepast zodat die toegankelijker wordt voor inwoners, we organiseren groepsaankopen voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie, we zetten in op een betere en duidelijkere informatieverstrekking over duurzaamheid, premies ... via de gemeentelijke kanalen, we stimuleren en ondersteunen de transformatie en het renoveren van oude woningen …

 5. Systematische keuze voor alternatief vervoer
  We stimuleren de fiets door veilige en comfortabele fietspaden aan te leggen, we creëren veilige schoolomgevingen om kinderen te stimuleren om te voet of met de fiets te komen (bv. door middel van de Bike2School-actie)…

 6. Van fossiele naar duurzame energie
  We breiden de lokale windenergieproductie uit, we maken een warmteplan op, we bekijken de mogelijkheid voor de oprichting van energiegemeenschappen …

 7. Groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptatie
  We zetten in op ontharding en het vergroenen van het grondgebied, we voorzien extra buffer- en infiltratiecapaciteit voor regenwater, we informeren en ondersteunen landbouwers, burgers, bedrijven en verenigingen over het duurzaam inrichten van hun leefomgeving …

 8. Burgerparticipatie: we werken samen om onze doelen te behalen
  We werken samen aan een lokaal energie- en klimaatplan, we betrekken onze adviesraden, we starten het participatietraject ‘Klimaatmakers' op ...
Klimaatactieplan 2021-2030

Ook jij kan meehelpen

Blijf op de hoogte via deze pagina waarop alle toekomstige verwezenlijkte acties zullen verschijnen.

Heb je zelf een idee? Laat het ons dan zeker weten. Deel je idee, laat het leven en neem contact op met de milieudienst via milieu@arendonk.be.