Hier vind je informatie over handhaving ruimtelijke ordening, milieu en wonen in de gemeente.

Handhavingsprioriteiten: samen voor een betere leefomgeving

Het lokaal bestuur draagt de kwaliteit van onze leefomgeving hoog in het vaandel. We willen dat Arendonk een aantrekkelijke, veilige en gezonde plek is om te wonen en te werken. Naast een plannings- en vergunningenbeleid, is ook handhaving van belang wanneer de wetgeving niet wordt nageleefd.

Wat is handhaving?

Handhaving betekent dat we ervoor zorgen dat regels en voorschriften met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu en wonen worden nageleefd.

De taak van het lokaal bestuur is niet alleen om regels op te stellen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze gerespecteerd worden. Dat zorgt ervoor dat de beslissingen die we nemen over de leefomgeving ook effectief worden nageleefd en dat Arendonk een plek blijft waar iedereen van kan genieten.

Prioriteiten van het lokaal bestuur

Om de handhaving in onze gemeente zo effectief mogelijk aan te pakken, heeft het lokaal bestuur specifieke prioriteiten vastgesteld. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op wat het belangrijkst is voor onze gemeente.

Dit zijn onze belangrijkste handhavingsprioriteiten:

Ruimtelijke ordening

Het lokaal bestuur beschikt over een specifiek handhavingsplan voor de handhaving rond weekendverblijven. Dat plan kan je onderaan deze pagina terugvinden. Daarnaast werden volgende prioriteiten vastgelegd:

 • Schendingen m.b.t het wijzigen van het aantal woongelegenheden en m.b.t. onvergunde woongelegenheden
 • Schendingen tegen verleende (omgevings)vergunningen en de daarin opgenomen voorwaarde(n)
 • Schendingen m.b.t. zonevreemde constructies en zonevreemde functiewijzigingen
 • Gecombineerde schendingen van o.a. ruimtelijke ordening, milieu, dierenwelzijn, woningkwaliteit
 • Schendingen m.b.t. ontbossingen en kleine landschapselementen
 • Schendingen m.b.t. reliëfwijzigingen en schendingen die de waterhuishouding wijzigen
 • Schendingen m.b.t. gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 • Schendingen met een ernstige impact op openbare beleving of straatbeeld
 • Schendingen van de informatieplicht

Milieu

 • Het ontbreken van een noodzakelijke omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting of het uitoefenen van een activiteit, zonder dat er een (begin van) regularisatie is
 • Gecombineerde schendingen op vlak van milieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en woningkwaliteit
 • Het niet-naleven van de bijzondere voorwaarden opgelegd in omgevingsvergunningen en aktenames voor bronbemalingen
 • Schendingen met een ernstige impact en/of overlast op het milieu en klimaat

Wonen

Een woning moet voldoen aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen.

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om bij de verhuring van een woning vooraf over een conformiteitsattest te beschikken. Dat attest toont aan dat de woning voldoet aan de vereiste woningkwaliteitsnormen. De eigenaar van een woning die niet beschikt over een conformiteitsattest, kan een GAS-boete krijgen van 350 per jaar.

Samen voor Arendonk

We geloven in de kracht van samenwerking. Als lokaal bestuur werken we nauw samen met onze inwoners om ervoor te zorgen dat onze handhavingsinspanningen effectief zijn en dat Arendonk een plek blijft waar we trots op kunnen zijn. Daarnaast werkt het lokaal bestuur samen met de intergemeentelijke dienst handhaving van IOK en met de Vlaamse overheid, departement Omgeving, afdeling Handhaving.

Vragen of een overtreding melden

Heb je vragen over handhaving in Arendonk, neem dan contact op met de grondgebiedszaken.

Een overtreding melden, kan via de dienst grondgebiedszaken of via het meldingsformulier onderaan deze pagina.

Je hoeft niet te wachten tot de overtreding begaan is. Je mag zeker al een melding maken als de overtreding bezig is, zodat die sneller vastgesteld kan worden en de nodige stappen kunnen worden genomen. Als een overtreding acuut is en snelle tussenkomst vereist (bv. in het weekend), dan kan je ook contact opnemen met het team milieu van de politiezone Kempen Noord-Oost via 014 40 90 88 of milieu@pzkeno.be.

Samen kunnen we bijdragen aan een nog mooier Arendonk voor ons allemaal!