Wanneer je schade hebt geleden door storm, overvloedige regenval of ander noodweer en dit als ramp werd erkend, kan je een vraag tot schadevergoeding indienen.

De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer. Hevige wind, overvloedige regenval, onweer en bliksem zijn onvoorspelbare natuurelementen. Stormen zijn dan ook in staat om veel schade aan te richten.

De wet van 17 september 2005 met betrekking tot de natuurrampendekking als verplichte uitbreiding van alle verzekeringspolissen ‘brand’, heeft als gevolg dat het Rampenfonds niet meer tussenkomt voor de schade veroorzaakt door natuurrampen (die verplicht is opgenomen in de verzekeringspolis). Basisinformatie over een brandverzekering bij schade aan woningen en de inboedel vind je op de website van Assuralia, federatie van de verzekeraars.

Voor diegenen die niet in het bezit zijn van een brandpolis, komt het Rampenfonds enkel nog tussen voor personen die een leefloon genieten (mits bewijs van het OCMW). Schadegevallen moeten daarom zo snel mogelijk aan de brandverzekeraar aangegeven te worden. Het is immers de verzekeraar die zal vergoeden. Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft het Rampenfonds tussenkomen en dit alleen maar als het schadefeit als algemene ramp erkend werd.

Procedure

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

Geef jouw schade voor het Rampenfonds door aan het gemeentebestuur via de ambtenaar noodplanning (met vermelding van naam, adres, opgave van de soort schade en de raming van de schade). Dit is geen officiële schadeaangifte, maar het helpt de gemeente een beeld te krijgen van de omvang van de schade op haar grondgebied. Op die manier kan een volledige en correcte rapportering aan het Vlaams Rampenfonds bezorgd worden.

Het Vlaams Rampenfonds zal op haart beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid vragen. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse regering voor, die beslist over de goedkeuring. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp en kan een schadevergoeding aangevraagd worden.

Bij een officiële erkenning als ramp zorgt het gemeentebestuur voor de verspreiding van een persbericht en aankondiging via de gemeentelijke communicatiekanalen. Inwoners van Arendonk die menen te voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst door het Rampenfonds, kunnen de formulieren hiervoor downloaden op de website van het Rampenfonds of ophalen bij de technische dienst in het gemeentehuis.