Bij de erkenning van een kind verklaart een persoon dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarin je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de echtgeno(o)t(e) van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind nodig.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte, met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren;
 • bij de geboorteaangifte zelf;
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis komen om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, wordt de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht van de erkenning.

Wat meebrengen

 • identiteitskaarten;
 • uittreksel of afschrift van je geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
 • bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud);
 • bij erkenning voor de geboorte: doktersattest, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, moet je ook de volgende stukken voorleggen:

 • bewijs van ongehuwde staat;
 • bewijs van nationaliteit;
 • bewijs van woonst.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.