Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat jullie willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

Je doet de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je de aangifte doen in:

  • de laatste woonplaats van jou of van jouw partner;
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de 2de graad (grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen of kleinkinderen) van jou of jouw partner;
  • de geboorteplaats van jou of jouw partner.

Je doet de aangifte ten vroegste 6 maanden en ten laatste 2 weken voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht (enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden).

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs (kopie paspoort, identiteitskaart …);
  • geboorteaktes van beide partners;
  • bewijs van ongehuwde staat;
  • bewijs van inschrijving in bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of bewijs van actuele verblijfplaats (politieverslag);
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgeno(o)t(e) met de aangifte blijkt (enkel omwille van dringende redenen).

Alle documenten mogen maximum 6 maanden oud zijn op het moment van de aangifte.

Als jullie zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister in een Belgische stad of gemeente, kunnen we op jullie verzoek de Belgische documenten zelf opvragen.

De aangifte van het huwelijk kan pas gebeuren nadat de burgerlijke stand alle gevraagde documenten van de andere steden of gemeenten ontvangen heeft.

Als je zelf voor de nodige documenten zorgt, kan je, zodra je alle nodige documenten in jouw bezit hebt, de aangifte doen.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Pas op het ogenblik van de aangifte kan je jouw huwelijksdatum vastleggen.

Als alle documenten voorgelegd zijn en aan alle vereisten is voldaan, wordt de akte van aangifte opgemaakt.

Bedrag

10 euro

Uitzonderingen

Voor een huwelijk met een persoon met een vreemde nationaliteit, kom je best langs bij de dienst burgerzaken om te bekijken welke documenten je nodig hebt.

Huwelijksakte

Na een huwelijk maakt de gemeente een officieel document op, een huwelijksakte. Je kan daarvan een kopie (afschrift) digitaal aanvragen.