Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de gemeente beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Voorwaarden

De adoptieouder(s) moet(en) in Arendonk wonen.

Procedure

De procedure van adoptie start niet bij de gemeente.

Voor meer informatie kan je je als kandidaat-adoptieouder wenden tot:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
02 533 14 76

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter.
De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Federale Centrale Autoriteit. Daarna kan je de adoptiebeslissing in de gemeente waar je woont, laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan je terecht bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
02 542 71 61

De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de burgerlijke stand. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Adoptieakte

De adoptieakte is een document dat een ouder-kindrelatie tussen de adoptieouder(s) en de geadopteerde persoon vastlegt en de juridische banden tussen het kind en zijn of haar familie van herkomst verbreekt. Je kan deze akte digitaal aanvragen.