Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stippelt de ruimtelijke toekomst van Arendonk uit.

Arendonk streeft naar een duurzame en kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspanning.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een belangrijk beleidsdocument voor ruimtelijke ordeningen en ruimtelijke planning binnen de gemeente.

Het GRS is opgebouwd uit 3 delen, een informatief gedeelte, een beschrijvend gedeelte en een bindend gedeelte.

Informatief gedeelte

Het informatief gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext. Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid en de bestaande fysisch-ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven.

Daarnaast wordt een onderzoek gevoerd naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten.

Beschrijvend gedeelte

Het beschrijvend gedeelte bevat een aantal fundamentele uitgangspunten voor het toekomstig ruimtelijk functioneren van de gemeente. Deze uitgangspunten worden vertaald naar de toekomstige rol van Arendonk in de regio.

Er wordt een synthese gemaakt van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur en vormt een overgang naar het bindend gedeelte.

Bindend gedeelte

Het bindend gedeelte bevat de kernbeslissingen die een bindend karakter krijgen. Er worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan de selectie van de bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en acties en het minimaal te realiseren overleg.

Je kan het ruimtelijk structuurplan van Arendonk hieronder downloaden.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte werd op 26 oktober 2023 definitief vastgesteld.

In die procedure wordt de mogelijkheid voorzien om ‘onderdelen van gemeentelijke beleidskaders of gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen te omschrijven of aan te duiden die niet langer geldig zijn’. De provincieraad maakte gebruik van deze mogelijkheid en schrapte 3 passages uit het GRS. Welke passages dat zijn, kan je lezen in de download hieronder.

Meer informatie over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte vind je op de website van het provinciebestuur.