Wie een baangracht wil overwelven, moet hiervoor een toelating aanvragen bij de gemeente.

Grachten zorgen voor de buffering en infiltratie van hemelwater. Ze zijn dus van belang om de waterhuishouding mee onder controle te houden. Daarnaast zorgen open grachten voor een verhoging van de natuurwaarden van wegbermen.

Het lokaal bestuur wil daarom de bestaande grachten maximaal behouden. Ook bij wegenwerken en bij nieuwe verkavelingen wordt steeds gestreefd naar het aanleggen van open grachten.

Wil je voor de toegang tot jouw perceel een gracht overwelven, dan heb je steeds een omgevingsvergunning nodig. Je neemt hiervoor best contact op met de dienst grondgebiedszaken, zij helpen je graag verder met je aanvraag.