Het lokaal bestuur heeft in samenwerking met Aquafin een hemelwater- en droogteplan opgesteld, een visie over hoe de gemeente en haar inwoners best omgaan met hemelwater.

Tegen 2030 zullen overstromingen dubbel zo vaak voorkomen als vandaag, tegen 2050 tot zelfs 5 keer zo vaak.

Plaatselijke, erg hevige regenbuien zorgen ervoor dat de massale hoeveelheid regenwater die op een relatief kleine oppervlakte valt niet goed geïnfiltreerd en afgevoerd kan worden, met wateroverlast tot gevolg. En in de steeds droger wordende zomers doet net het omgekeerde fenomeen zich regelmatiger voor: waterschaarste en heel lage grondwaterniveaus.

Het lokaal bestuur heeft daarom een langetermijnvisie ontwikkeld over hoe de gemeente best kan omgaan met hemelwater.

In samenwerking met Aquafin werd hiervoor een hemelwater- en droogteplan (HWDP) opgesteld. De gemeenteraad keurde dat plan goed op 13 mei 2024.

Een hemelwaterplan is een visie over hoe de gemeente en haar inwoners best omgaan met hemelwater. Daarbij houden we rekening met het veranderende klimaat, maar ook droogte staat de laatste jaren hoog op de agenda. Er wordt daarom geprobeerd om de problemen van wateroverlast om te buigen naar opportuniteiten voor droogteproblemen.

De visie van het lokaal bestuur richt zich op het toepassen van bronmaatregelen, die het water zo veel mogelijk op de plaats houden waar het gevallen is. In de eerste plaats moet daarbij afstroming van verharding vermeden worden. Vervolgens wordt ingezet op het hergebruik van hemelwater. Het hemelwater laten infiltreren is de volgende stap. Ten slotte kan het hemelwater vertraagd naar de waterlopen afgevoerd worden.

Waar mogelijk wordt uitgegaan van een bredere benadering. Het oplossen van wateroverlast kan immers de aanleiding zijn voor veel meer positieve effecten, waarbij we rekening houden met de klimaatverandering en/of noden voor landbouw, natuur, het creëren van een blauwgroene leefomgeving ...

Hemelwater- en droogteplan als leidraad

Het doel van het hemelwater- en droogteplan is om de visie te implementeren bij het ontwerpen en uitvoeren van werken in de gemeente. Het plan wil ook een leidraad zijn om de juiste maatregelen te definiëren en prioriteren.

Tegelijkertijd wil dit plan ook de inwoners van Arendonk informeren en hen warm maken voor zaken die ze zelf kunnen doen. Enkele voorbeelden: hemelwater hergebruiken, minder verharding aanleggen en hemelwater laten infiltreren.

Hieronder vind je het hemelwater- en droogteplan. Je vindt er ook een niet-technische samenvatting van het plan, zodat het visieplan voor iedereen beschikbaar is in begrijpelijke taal.