Gemeentelijk register waarin alle actuele en beschikbare onbebouwde percelen in kaart worden gebracht.

Elke gemeente is verplicht om een register onbebouwde percelen (ROP) bij te houden. Dit register bevat een lijst met onbebouwde percelen in woongebied die in aanmerking komen om bebouwd te worden.

Gemeentelijke activeringsheffing

In 2019 keurde de gemeenteraad de gemeentelijke activeringsheffing goed. Dit is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Als je eigenaar bent van een onbebouwd perceel en niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, zal je een aangifteformulier ontvangen.