Deze subsidie vervangt de gemeentelijke bouwpremie. De subsidie energie en klimaat omvat een premie voor hemelwateropvang, een premie voor ontharding of het aanleggen van alternatieve verharding en een EPC-labelpremie.

In het besluit van de gemeenteraad van 13 maart 2023 werd de gemeentelijke bouwpremie vervangen door de nieuwe subsidie energie en klimaat. De gemeentelijke bouwpremie is opgeheven sinds 30 juni 2023.

De subsidie energie en klimaat voorziet in maatregelen die op dit moment weinig of niet gesubsidieerd worden door andere overheden en bestaat uit 3 delen:

Hemelwateropvang

Water, en in het bijzonder drinkwater, wordt schaars. Een goed gebruik ervan is daarom noodzakelijk. Bij toepassingen waarvoor geen drinkbaar water vereist is, zoals heel wat huishoudelijke toepassingen (spoelen van toiletten, sproeien van tuinen, wassen van kledij ...), kan het hergebruiken van regenwater een duurzaam alternatief zijn. De opvang van regenwater zorgt namelijk voor een circulair gebruik ervan.

Ontharding of het aanleggen van alternatieve verharding

In de afgelopen jaren werd in Vlaanderen gemiddeld 5,1 ha grond per dag verhard. Ook Arendonk zet in op ontharding. Om inwoners te stimuleren om hun vergunde verhardingen te ontharden of minimaliseren, wordt er een subsidie uitgekeerd.

Daarnaast wordt bij nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen stelselmatig de vergunningsvoorwaarde opgenomen om niet-vergunde verhardingen uit te breken.

EPC-labelpremie

Om het energieverbruik in elke woning tegen 2050 onder 100 kwh/m² per jaar (EPC-label A) te krijgen, stelde de Vlaamse overheid het Renovatiepact op. De EPC-labelpremie maakt daar deel van uit en wil woningeigenaars aanzetten om hun woning beter te isoleren. Om aanspraak te kunnen maken op een EPC-labelpremie moet je woning een geldig EPC-attest hebben dat niet ouder is dan 2019 met EPC-label D, E of F. Binnen de 5 jaar na de datum op het attest moet je je woning dan wel renoveren om een hoger EPC-label te halen.

De premie is cumuleerbaar met de EPC-labelpremie van Fluvius. Om aanspraak te kunnen maken op de bijkomende gemeentelijke EPC-labelpremie, moet je woning na renovatie minstens EPC-label B behalen.