Sinds 2014 heft de gemeente Arendonk een gemeentebelasting op de bedrijven.

Het gemeentebestuur wil met deze belasting een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk voor bedrijven, met oppervlakte als objectieve grondslag en met een aanvaardbaar minimumbedrag voor de vele kleine ondernemers en zelfstandigen. De administratieve verplichtingen trachten we tot een minimum te beperken.

De gemeenteraad keurde op 18 november 2019 het belastingreglement voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed. Het volledige reglement vind je onderaan deze pagina.

Belastingplichtigen

De volgende natuurlijke en rechtspersonen, die over één of meerdere vestigingen beschikken in Arendonk, zijn onderworpen aan de gemeentebelasting op de bedrijven:

  • handelaars
  • zelfstandige diensten- of zorgverstrekkers
  • beoefenaars van vrije beroepen (ook stagiairs)
  • handels- en nijverheidsondernemingen
  • openluchtrecreatieve bedrijven
  • agrarische bedrijven
  • vennootschappen, inrichtingen of instellingen

Het is niet noodzakelijk dat deze personen of bedrijven een activiteit uitoefenen. Het is immers geen belasting op de activiteit, maar een belasting op de vestiging.

Zo zijn bijvoorbeeld ook slapende vennootschappen onderworpen aan de gemeentebelasting op de bedrijven. Ook vennootschappen in vereffening, waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningsverrichtingen, zijn aan de belasting onderworpen.

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen zijn belastingplichtig zodra en zolang zij op zelfstandige basis werken of kunnen werken. Het reglement omschrijft dit als "een zelfstandige activiteit uitoefenen of één of meerdere daden gesteld hebben die de uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid toelaten, kunnen toelaten of doen vermoeden". Onder de bedoelde 'daden' valt bijvoorbeeld de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Een aantal rechtspersonen, zoals verenigingen zonder winstoogmerk, zijn vrijgesteld van de gemeentebelasting op de bedrijven. De bedoelde rechtspersonen zijn deze die vermeld staan in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De tekst van die artikels vind je in de pdf hieronder.

Vestigingen

De belasting is verschuldigd per afzonderlijke vestiging op het grondgebied van de gemeente Arendonk. Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is voorbehouden of bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden.

Elke belastingplichtige wordt geacht over een belastbare vestiging te beschikken, waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.

Toestand op 1 januari

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de loop van het aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een vennootschap ophoudt te bestaan, de belastbare oppervlakte vermindert en/of een belastbare vestiging wordt gesloten of verlaten, geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering of teruggave.

Aangifte

Om het de belastingplichtigen zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de gemeente voor de meeste vestigingen een voorstel van aangifte. Daarop staat de belaste oppervlakte vermeld zoals die bij ons gekend is. Als de gegevens op dat voorstel van aangifte niet correct zijn, moet de belastingplichtige dat gecorrigeerd en ondertekend terugbezorgen aan de gemeente vóór de vermelde vervaldatum. Als alle gegevens correct zijn, moet hij dit niet doen.

Wanneer niet alle aangiftegegevens (bijvoorbeeld de oppervlakte van een vestiging) gekend zijn, stuurt de gemeente een aangifteformulier aan de belastingplichtige. De belastingplichtige moet het aangifteformulier volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de gemeente vóór de vermelde vervaldatum.

Een belastingplichtige die geen voorstel van aangifte of aangifteformulier ontvangen heeft, kan een blanco aangifteformulier aanvragen of downloaden onderaan deze pagina.

Tarieven

Tarieven voor gewone bedrijven en zelfstandigen

Oppervlakte van de vestiging

Tarief

tot 200 m² (2 are)

50 euro

meer dan 200 m² (2 are) tot 1 000 m² (10 are)

100 euro

meer dan 1 000 m² (10 are) tot 5 000 m² (50 are)

300 euro

meer dan 5 000 m² (50 are) tot 10 000 m² (1 ha)

750 euro

meer dan 10 000 m² (1 ha) tot 50 000 m² (5 ha)

2 000 euro

meer dan 50 000 m² (5 ha) tot 100 000 m² (10 ha)

8 000 euro

meer dan 100 000 m² (10 ha) tot 200 000 m² (2 ha)

16 000 euro

Voor vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200 000 m² (20 ha) wordt het tarief als volgt bepaald: 16 000 euro voor de eerste 200 000 m² (20 ha), verhoogd met 5 euro per bijkomende 100 m² (1 are) of gedeelte daarvan.

Speciale tarieven voor agrarische bedrijven en openluchtrecreatieve bedrijven

Voor de agrarische sector (landbouw, tuinbouw in openlucht, tuinbouw in serres) en de openluchtrecreatieve sector gelden lagere tarieven omdat deze sectoren voor hun activiteiten moeten beschikken over een grote bedrijfsoppervlakte om economisch rendabel te zijn.

Verminderd tarief voor gepensioneerden afgeschaft

Tot aanslagjaar 2019 was er een verminderd tarief voor gepensioneerde zelfstandigen en gepensioneerde uitbaters van een agrarisch bedrijf met een beperkte bedrijfsactiviteit wanneer hun inkomen lager lag dan het maximum toegelaten inkomen.

Die verminderde tarieven zijn vanaf aanslagjaar 2020 afgeschaft, aangezien het voor verschillende categorieën gepensioneerden mogelijk is om onbeperkt bij te verdienen.