Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn sancties die de gemeente kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement. Het is een manier om kleine vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken of om een effectief en efficiënt parkeerbeleid uit te voeren.

De kleine overtredingen werden nauwelijks vervolgd door het parket, maar zorgden wel voor overlast, (grote) ergernis, frustraties bij de bevolking en kunnen leiden tot een onveiligheidsgevoel. Enkele voorbeelden zijn wildplassen, nachtlawaai, sluikstorten en zwerfvuil, lawaaihinder, hondenpoep, vandalisme.

Mogelijke sancties zijn:

  • een administratieve geldboete;
  • de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
  • de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
  • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De sanctionerend ambtenaar is bevoegd om een administratieve geldboete op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de andere sancties op te leggen.

Procedure administratieve geldboete overlast

De politiediensten stellen de overtreding vast, stellen een proces-verbaal op en bezorgen dit proces-verbaal aan de sanctionerend ambtenaar.

De sanctionerend ambtenaar beslist of er al dan niet een administratieve procedure wordt gestart. Als hij beslist de administratieve procedure op te starten, verstuurt hij een aangetekende opstartbrief met een kopie van het proces-verbaal aan de overtreder.

De overtreder krijgt steeds de kans om een schriftelijk en/of mondeling verweer te voeren en kan een advocaat raadplegen. De overtreder en zijn advocaat hebben het recht het dossier te consulteren.

De sanctionerend ambtenaar oordeelt of er al dan niet een geldboete wordt opgelegd. De boete bedraagt maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen (in Arendonk vanaf 16 jaar). Hij verstuurt zijn beslissing per aangetekende brief aan de overtreder en aan zijn advocaat.

De financiële dienst van de gemeente verstuurt een factuur aan de overtreder. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt een herinneringsbrief gestuurd. Als de overtreder nog steeds weigert de boete te betalen, kan de boete gedwongen worden uitgevoerd, tenzij hij beroep aantekent.

De overtreder of zijn advocaat heeft het recht om beroep aan te tekenen bij de politierechtbank (meerderjarigen) of de jeugdrechtbank (minderjarigen). De overtreder of zijn advocaat moet binnen een termijn van 1 maand, vanaf de verzenddatum van de beslissing, een verzoekschrift neerleggen bij de griffie van de politie- of jeugdrechtbank. Bij meerderjarigen moet een rolrecht betaald worden.

Bemiddelingsprocedure bij procedure administratieve geldboete overlast

De sanctionerend ambtenaar kan ook beslissen om het dossier bij de opstart of tijdens de procedure door te sturen naar een bemiddelingsambtenaar.

Deze procedure wordt vooral gebruikt om schade te herstellen en/of te vergoeden. Ook bij jongeren, mensen die het financieel moeilijk hebben, burenruzies, het toebrengen van slagen en/of verwondingen … kan de bemiddelingsprocedure worden opgestart.

Deze procedure is facultatief bij meerderjarigen en verplicht bij minderjarigen (in Arendonk vanaf 16 jaar).

Marco Netten is de bemiddelingsambtenaar voor het arrondissement Turnhout:

Marco Netten
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
014 40 96 97
0478 82 20 99
marcus.netten@turnhout.be

Procedure stilstaan en parkeren

De politiediensten stellen de overtreding vast, stellen een proces-verbaal op en bezorgen dit proces-verbaal aan de sanctionerend ambtenaar.

De sanctionerend ambtenaar verstuurt een kennisgevingsbrief aan de overtreder, met vermelding van de boete, een kopie van het proces-verbaal en een antwoordformulier. Het bedrag van de boete is afhankelijk van de categorie van de overtreding:

  • 1ste categorie: 55 euro;
  • 2de categorie: 110 euro.

De overtreder kan zich laten bijstaan door een advocaat. Beiden hebben het recht het dossier te consulteren.

De financiële dienst van de gemeente verstuurt een factuur. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Als de overtreder niet akkoord gaat met de opgelegde boete, kan hij of zijn advocaat binnen een termijn van 30 dagen, vanaf de datum van de kennisgevingsbrief, schriftelijk verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als de boete hoger is dan 70 euro, kan de overtreder vragen om mondeling gehoord te worden.

De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het verweer. Als hij het verweer:

  • gegrond verklaart, wordt de boete geannuleerd;
  • deels gegrond verklaart, wordt het bedrag van de boete aangepast;
  • ongegrond verklaart, verstuurt hij opnieuw een brief met het verzoek om de boete te betalen.

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, verstuurt de gemeente een herinneringsbrief. Als de overtreder nog steeds weigert de boete te betalen, kan de boete gedwongen worden uitgevoerd, tenzij hij beroep aantekent.

De overtreder of zijn advocaat heeft het recht om beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. De overtreder of zijn advocaat moet binnen een termijn van 1 maand, vanaf de verzenddatum van de beslissing, een verzoekschrift neerleggen bij de griffie van de politierechtbank.