Sinds 2021 heft de gemeente Arendonk een belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.

De belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten heeft voornamelijk een ecologische inslag. We willen bedrijven en andere organisaties hiermee ontmoedigen om nog massaal reclame of communicatiecampagnes op papier of wegwerpmateriaal te voeren. Die hebben immers niet alleen een negatieve impact op het grondstoffenverbruik, maar ook op de inzameling en verwerking van afval door de gemeente.

Het tarief voor de belasting wordt vastgesteld per exemplaar van een zeker formaat en het aantal bladen. Deze berekeningswijze huldigt het principe 'de vervuiler betaalt'.

De gemeenteraad keurde op 14 december 2020 het belastingreglement voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 goed. Het volledige reglement vind je onderaan deze pagina.

Belastingplichtigen

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te drukken of om het gelijkgestelde product te produceren.

Als de opdrachtgever geen aangifte heeft gedaan en niet gekend is bij de gemeente, gaat het gemeentebestuur ervanuit dat de verantwoordelijke uitgever ook de opdrachtgever is.

Tarieven

  • 0,01 euro per exemplaar voor drukwerken van maximum 1 blad formaat A4, met een minimum van 40 euro per verspreiding
  • 0,03 euro per exemplaar voor drukwerken tot en met 10 bladen, met een minimum van 80 euro per verspreiding
  • 0,05 euro per exemplaar voor drukwerken vanaf 10 bladen, met een minimum van 120 euro per verspreiding
  • 0,03 euro per exemplaar voor gelijkgestelde producten (bv. samples, bedrukte gadgets ...), met een minimum van 80 euro per verspreiding

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het blad geeft geen aanleiding tot vermindering van de belastingtarieven.

Procedure

De belastingplichtige moet binnen de 14 kalenderdagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Dat kan online via het e-loket.

Voor periodieke verspreiding mag de aangifte vooraf gedaan worden per kwartaal.

Vrijstellingen

In een aantal gevallen wordt er vrijstelling van belasting verleend. Dat is bijvoorbeeld zo voor drukwerk van openbare instellingen, scholen, verenigingen … die bedoeld zijn om de inwoners te informeren over aangelegenheden van openbaar nut of over hun activiteiten. Ook drukwerk in het kader van een gemeentelijke volksraadpleging en drukwerk van politieke partijen worden vrijgesteld van de belasting om het democratisch discours maximale kansen te geven.

Daarnaast zijn ondernemers vrijgesteld van de belasting voor 1 verspreiding per jaar. Ondernemers die slechts sporadisch (1 of enkele keren per jaar) kleine hoeveelheden drukwerk of gelijkgestelde producten verspreiden om promotie te voeren voor hun producten en diensten worden daarmee ontzien ten opzichte van veelverspreiders. Nieuwe handelszaken zijn vrijgesteld van de belasting voor maximaal 6 verspreidingen.

Let op! Vrijstelling van de belasting houdt niet in dat je ook vrijgesteld bent van de aangifte.