Op deze pagina stelt het lokaal bestuur documenten ter beschikking die te maken hebben met het algemeen beleid. De papieren versies van deze documenten kan je steeds opvragen.

In de loop van 2019 werd werk gemaakt van een strategisch meerjarenplan 2020-2025. Gemeente en OCMW Arendonk hebben voortaan een gezamenlijk meerjarenplan. AGB Arendonk heeft een apart meerjarenplan. Je vindt beide documenten onderaan deze pagina.

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar. In de strategische nota staan de beleidsdoelstellingen en de actieplannen die daarvoor uitgevoerd zullen worden centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De volledige financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan. Dit alles wordt vervolledigd met een toelichting en bijkomende documentatie.

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een omgevingsanalyse opgemaakt. Deze omgevingsanalyse bestaat uit een inspiratienota en profielcijfers. Beide documenten zijn terug te vinden in de downloads hieronder.

Naast de omgevingsanalyse was ook het bestuursakkoord een belangrijke basis voor het meerjarenplan 2020-2025. De beleidsnota 2019-2024 door N-VA Arendonk & CD&V Arendonk is een politiek document waarin de 2 meerderheidspartijen de krijtlijnen voor de volgende jaren weergeven. De beleidsnota 2019-2024 vind je in de downloads hieronder.

De gemeente Arendonk wil haar inwoners zo veel mogelijk bij het beleid betrekken. Daarom nodigde het gemeentebestuur willekeurig een aantal inwoners uit om deel te nemen aan de burgerparticipatie op 19 oktober 2019. Het was een productieve voormiddag, waarbij het bestuur heel wat informatie kreeg over wat inwoners willen en waar zij mogelijkheden tot verbetering zien in het beleid. Het verslag van deze burgerparticipatie is terug te vinden in de downloads hieronder. In dat verslag vind je de meningen van de burgers terug die rond de tafel zaten. Dit is daarom niet per definitie het standpunt van het beleid. Wel werd deze informatie meegenomen naar de opmaak van het meerjarenplan. Beleid maken doe je immers niet alleen, maar samen.

Voor het meerjarenplan 2020-2025 besliste het bestuur om te rapporteren op actieplanniveau. In de strategische nota in het eerste deel van het meerjarenplan worden de doelstellingen en bijhorende actieplannen weergegeven. Het volledige overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende uitgaven en ontvangsten is terug te vinden in de downloads hieronder.

Alle voorgaande beleidsrapporten 2014-2019 (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, budget, budgetwijziging, jaarrekening) van Gemeente Arendonk, OCMW Arendonk en AGB Arendonk zijn terug te vinden op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.