Elke woning moet voldoen aan een aantal elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten.

Als je vermoedt dat een woning niet voldoet aan deze vereisten kan je een woningonderzoek aanvragen. Dat kan via het online formulier in het e-loket of bij de dienst grondgebiedszaken.

Een woning is ongeschikt als het gebreken vertoont op vlak van de woonkwaliteit, een woning is onbewoonbaar als het gebreken vertoont inzake veiligheidsvereisten of als erin wonen gezondheidsrisico’s inhoudt.

De burgemeester kan op basis van een controleverslag een woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaren. Het verslag wordt opgesteld op basis van een plaatsbezoek door een technisch deskundige van IOK in opdracht van de gemeente. Op basis van dat verslag, en na het verhoren van de betrokken partijen, kan een woning eventueel onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard worden.

Als er op basis van het verslag geen reden is om de woning onbewoonbaar of ongeschikt te verklaren, kan de gemeente de eigenaar aanmanen om herstellingswerken uit te voeren zodat de toonbare gebreken opgelost worden.

Als een woning onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard wordt, wordt ze opgenomen in een inventaris en wordt er door de Vlaamse overheid een heffing opgelegd. Een woning die onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard is, mag niet verder verhuurd worden.

Conformiteitsattest

De opheffing van een besluit ongeschiktheid / onbewoonbaarheid gebeurt met een conformiteitsattest. Uit dat attest blijkt dat de woning voldoet aan bepaalde vereiste basiswoonnormen.

Dit attest is niet verplicht, je hebt het enkel nodig bij het opheffen van een besluit ongeschiktheid / onbewoonbaarheid en bij het verhuren van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

De verhuurder vraagt het attest aan.