Een premie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden.

Inhoud

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

Je kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als jij, en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor 3 jaar of langer.
  Opgelet
  ! Als de bejaarde inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij, en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. leeftijd, inkomen, de woning en de facturen:

 • Leeftijd
  Jij als aanvrager, je partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.
 • Inkomen
  • Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan 30 640 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1 600 euro per persoon ten laste.
  • Het inkomen van de aanvrager-verhuurder mag niet meer bedragen dan 61 270 euro.
  • Er wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.
 • Woning
  De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.
 • Facturen
  De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1 200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Opgelet! De aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Je kan dus maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar. Je kan dan wel nog een renovatiepremie aanvragen voor een andere categorie van werken.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. Je moet niet wachten tot je bevestiging hebt gekregen van je eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van 3 jaar geleden bij je aanvraag.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen

 • met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afdrukt en opstuurt.
 • met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van je aanvraag, heb je 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur je beroep altijd aangetekend.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger dan 1 250 euro.