1658117937526

Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken.

Door het droge weer en de (zeer) lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx een uitbreiding van dat onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af.

Sinds vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in onze waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken. De ecologische toestand wordt hierdoor aanzienlijk bedreigd.

De debietmetingen van de afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimumdebiet in nagenoeg geen van de stroomgebieden in de provincie Antwerpen wordt gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er op korte termijn geen verbetering van de toestand verwacht. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel.

Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen.

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft van toepassing.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden vind je op de kaart hierboven. Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen, binnen de gehele provincie.

Wat is een onttrekkingsverbod?

Een onttrekkingsverbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De precieze voorwaarden worden steeds opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

Een onttrekkingsverbod is geen irrigatie- of sproeiverbod. Andere types van water zoals grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater e.a. mogen nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Wel is het belangrijk om steeds op duurzame en zuinige wijze het nog beschikbare water te gebruiken.

Meer info

Waar een onttrekkingsverbod geldt en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, vind je op de website van provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid.